Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

thenatuss
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaadurowe adurowe
thenatuss
9239 a65f
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
1466 67d9 500
thenatuss
8233 1587
Reposted fromlaj laj viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
6322 8fb3 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaadurowe adurowe
thenatuss
Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw
Reposted fromapatyczna apatyczna viaadurowe adurowe
thenatuss

Gdzie będziemy za rok?

thenatuss

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
9859 c26b
Reposted fromiamanartist iamanartist viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Pytał o Ciebie.
Reposted fromstripmymind stripmymind viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
thenatuss
3581 631d 500
Reposted fromblueberries blueberries viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
[...] I pomyślałem, że to jest magia. Kochać kogoś. [...]
— Melvin Burgess - Ćpun.
thenatuss
1603 5b2d
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
7014 7020
To love at all is to be vulnerable. Love anything, and your heart will certainly be wrung and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one, not even to an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries; avoid all entanglements; lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket - safe, dark, motionless, airless - it will change. It will not be broken; it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. To love is to be vulnerable.

— C. S. Lewis, “The Four Loves”
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
[...] I pomyślałem, że to jest magia. Kochać kogoś. [...]
— Melvin Burgess - Ćpun.

October 21 2017

thenatuss
bardzo mnie to niepokoi.

October 17 2017

3672 e9f5
Reposted frominspired inspired viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl