Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

thenatuss
thenatuss
1474 240f 500
Reposted frommart6na mart6na viabbsmb5 bbsmb5
thenatuss
8561 5e99 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viabbsmb5 bbsmb5
thenatuss
thenatuss
thenatuss
thenatuss
thenatuss
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
thenatuss
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaadurowe adurowe

April 24 2017

thenatuss
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
I taką wodą być,
co otuli Ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy Twym łóżku stać.
— happysad - Taką wodą być
2014 3bc6 500
thenatuss
8177 ab43
Reposted from21gramow 21gramow viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viakotfica kotfica
1356 6808

neuroatypically-speaking:

red3blog:

pleiadian-starseed:

I can’t stop laughing!!!

Cats defense mechanisms make so much sense to me.

Warning: Lizards may cause your cat to malfunction in new and unexpected ways.

thenatuss
3766 5c4c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakotfica kotfica
thenatuss
Reposted frompeper peper viakotfica kotfica
thenatuss
Reposted frompeper peper viakotfica kotfica
thenatuss
7970 8dc3
Reposted frombrzask brzask viakotfica kotfica
thenatuss
1326 0f89 500
Reposted fromcorvax corvax viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl