Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

thenatuss
thenatuss
thenatuss
thenatuss

June 19 2018

thenatuss
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaginger-gato ginger-gato
thenatuss
4437 68ab 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
thenatuss
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viaankaottak94 ankaottak94
thenatuss
thenatuss
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaankaottak94 ankaottak94
thenatuss
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viaankaottak94 ankaottak94
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaankaottak94 ankaottak94
thenatuss

Weź nie pytaj...


weź nie świruj weź się przytul
weź tu przytul mnie
weź tu trwaj
weź nie młodniej
weź się starzej
razem ze mną
razem ze mną zawsze bądź
Reposted fromankaottak94 ankaottak94

June 09 2018

thenatuss
Be with someone who you don’t have to hide from, in any way. Whether it’s your morning face before you’ve put your makeup on, an embarrassing story to tell about something that happened on your way home, or an ambition you’ve had since you were six... Make sure you end up with someone who knows all of it and still loves you. A person you can tell your life to is a person worth spending a life with.
https://www.facebook.com/Inarelationshipwithfreedom/
Reposted fromlittlemouse littlemouse vianami nami
thenatuss
5437 2d2b 500
Reposted fromnutt nutt viaanabee anabee
thenatuss
8349 42d7 500
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viareloveution reloveution
thenatuss
Reposted fromgruetze gruetze viareloveution reloveution
thenatuss
2315 b554 500
Reposted fromTamahl Tamahl viareloveution reloveution
thenatuss
2110 fdb6 500
Reposted fromthisTractor thisTractor viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl