Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

7833 ff5a

vonmurr:

Lampreyman

thenatuss
Play fullscreen
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
6673 c621

Just so deep!

Reposted frommyry myry viapianka pianka

March 17 2017

8289 f7fd 500
Reposted fromerial erial viaindisputabel indisputabel
thenatuss
6472 cb51 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl
thenatuss
7655 d1b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialottee lottee
thenatuss
7521 88af 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viareloveution reloveution
thenatuss
Reposted fromcarfreitag carfreitag viareloveution reloveution
thenatuss
Reposted fromdanio danio viaEmisja Emisja
thenatuss
2809 08bf
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
8773 67a1
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
8773 67a1
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
8711 5f01 500
Reposted fromnervure nervure viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viagdziejestola gdziejestola

March 16 2017

thenatuss
3972 f51a
Reposted fromjethra jethra viaedarcy edarcy
thenatuss
2569 a688 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMrrruk Mrrruk
thenatuss
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany, Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją... 
— Wojciech Młynarski (1941-2017)
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viablacktoblack blacktoblack
thenatuss
thenatuss
6302 d452 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
thenatuss
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl