Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

thenatuss
a przecież wszystko jest proste
kiedy się kocha

to wzruszenie kiedy coś podchodzi pod gardło
zatyka głos i zasłania oczy
jeśli jest miłość, przestań się martwić
— Włochaty, Miłości wystarczy, że jest z płyty Bunt i miłość
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
thenatuss
thenatuss
2687 ebf6 500
thenatuss
thenatuss
thenatuss
thenatuss
1058 f8d2 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
thenatuss
thenatuss
thenatuss
thenatuss
6247 8069 500
Reposted fromslodziak slodziak viaindisputabel indisputabel
thenatuss
thenatuss

June 15 2019

thenatuss
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
thenatuss
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
thenatuss
opowieść o jabłkach
thenatuss
3418 a332
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
0210 1f53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
7197 062f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
3979 e6dc 500
Reposted fromslodziak slodziak viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl