Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

thenatuss
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakajakkowalik kajakkowalik
thenatuss
Opcja: zaprzyjaźnij się z samym sobą jest idealna, a właściwie jedyna, żeby nie czuć się megasamotnym w życiu.
— Katarzyna+Nosowska
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
thenatuss
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viagdziejestola gdziejestola
3208 b0e9 500
thenatuss
7251 135e 500
Reposted fromcuda cuda viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
4518 298e
Reposted fromembrion embrion viagdziejestola gdziejestola
7076 d76f 500
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola
6253 6505
thenatuss
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaizyde izyde
thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl