Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

thenatuss
3930 c0dd
Reposted fromgreensky greensky viabbsmb5 bbsmb5
thenatuss
Reposted fromcarfreitag carfreitag viabbsmb5 bbsmb5
thenatuss
8690 da4a
Reposted fromdaelmo daelmo viabbsmb5 bbsmb5
thenatuss
3911 d51d 500
Reposted fromgreensky greensky viabbsmb5 bbsmb5
thenatuss
3403 ce38 500
Reposted fromkyte kyte viabbsmb5 bbsmb5

June 16 2017

thenatuss

June 12 2017

thenatuss
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
thenatuss

Zakochaj się na wiosnę, mówili. Będzie fajnie, mówili.

thenatuss

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
2162 7e42 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
5716 27a7 500
Reposted frompersempre persempre viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
6791 cf6a
thenatuss
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
thenatuss
9713 b08e
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaadurowe adurowe

June 11 2017

thenatuss
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
thenatuss
0029 7fed
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
thenatuss
Reposted fromFlau Flau viaprincess-carolyn princess-carolyn
thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl