Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

thenatuss

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

thenatuss
8371 c9e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viasarkastyczna sarkastyczna
thenatuss
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...
thenatuss
6030 ffc1
thenatuss
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun

August 05 2017

thenatuss
2778 29cf 500
Reposted frommeem meem viaabsolem absolem
thenatuss
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaazazel azazel
thenatuss
...Człowiek wszystko przetrwa,  nigdy nie zapomni, zawsze pozostanie ból ukryty na dnie serca, ale człowiek przetrwa wszystko...
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
thenatuss
6296 f3a7 500
These two young artists quit their jobs to build this glass house for $500
Reposted fromfoina foina viaabsolem absolem
thenatuss
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
thenatuss
Reposted frompeper peper viaqbshtall qbshtall
thenatuss
2371 761e 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaabsolem absolem
thenatuss
2780 f1e9 500
Reposted frommeem meem viaqbshtall qbshtall
thenatuss
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viaqbshtall qbshtall
thenatuss
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viaazazel azazel
thenatuss

August 04 2017

thenatuss
1700 76a3
Reposted fromkaiee kaiee viaprincess-carolyn princess-carolyn
thenatuss
1735 90cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viaprincess-carolyn princess-carolyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl