Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

thenatuss
7870 4538
Reposted fromusual usual viaHigh-Key High-Key
thenatuss
5017 90f6
Reposted fromusual usual viaHigh-Key High-Key
thenatuss
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viaPitch Pitch
thenatuss

I found out you were in a band when you were younger. x 

thenatuss
thenatuss
thenatuss
thenatuss
1274 d626 500
thenatuss
1705 b8ca 500
Reposted fromlujek lujek viaprincess-carolyn princess-carolyn
thenatuss
2630 88d2
thenatuss

August 13 2017

thenatuss
4141 a950 500
thenatuss
9168 0460 500
   
Reposted fromeazyi eazyi viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
2683 5060
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał.
Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała.
— Janusz Leon Wiśniewski
thenatuss
Zawsze twierdziłem, że wkurwiona kobieta może więcej.
— Kuba Wojewódzki
Reposted frommemyself memyself viagdziejestola gdziejestola
thenatuss
thenatuss
thenatuss

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaadurowe adurowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl